Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 329062 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy Mebis TFI S.A. wynosi 1 430 000,00 PLN i został wpłacony w całości. Mebis TFI S.A. działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydane w dniu 19 lipca 2011 r. Mebis TFI S.A. tworzy i zarządza funduszami inwestycyjnymi, w szczególności funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.